TV sistemi

TV signal se emituje na više načina:

• Zemaljski
• Kablovski
• Satelitski
• Internet

Zemaljska televizija je vrsta televizijskog emitovanja koja se prenosi putem radio signala od antena do TV prijemnika.

Zemaljska televizija je prvi tip emitovanja televizijskog signala, sa prvim javnim emitovanjem na daljinu iz Vašingtona 7. aprila 1927. godine. BBC je počeo emitovanje 1929. i imao je redovan program već 1930.

Praktično nije bilo drugog načina prenosa TV signala do pojave kablovskih sistema pedesetih godina prošlog veka. Termin „zemaljski“ je prvi put korišćen šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka kada su kablovski sistemi prestali samo da reemituju zemaljske programe i uveli u ponudu kanale specijalizovane za emitovanje u klablovskim mrežama. Većina TV stanica danas isključivo emituju svoj program kroz mrežu kablovskih, satelitskih i IPTV provajdera. Zemaljska televizija se emituje u tri standarda, analognom, digitalnom DVB-T i digitalnom DVB-T2.

Kablovska televizija je sistem distribucije televizijskih programa putem radio signala kroz koaksijalni kabl ili putem svjetlosnih impulsa kroz optičke kablove. Kroz kablove se pored TV signala prenose i ostali servisi kao što su FM radio signali, telefonski servisi, širokopojasni internet i ostali slični servisi. Primjenu je imala naročito u sredinama gdje je bilo nemoguće primiti signal sa nekog predajnika zbog sutrukture terena, pa se pribjegavalo izgradnji stanica koje su primale signal sa predajnika i onda ga putem kablova distribuisali do korisnika koji nisu imali mogućnost prijema putem antena. Zastupljeni su analogni i digitalni standardi DVB-C i DVB-C2.

Satelitska televizija je sistem distribucije televizijskih signala putem komunakcijskih komercijalnih satelita do korisnika. Stanice koriste „uplink“ za slanje signala do satelita, dok se kod krajnjeg korisnika za prijem koriste antena, LNB i prijemnik (STB).

U mnogim delovima svijeta satelitska televizija pruža širok spektar kanala i usluga. Često se koriste u sredinama koje nisu dobro pokrivene zemaljskim i kablovskim sistemima. Do skoro je taj sistem bio analogan, ali je ekspanzija digitalnog signala krajem prošlog i početkom ovog vijeka praktično donijela ogromne mogućnosti ovog načina prijema. Uvedeni su novi servisi za korisnike i stvorena mogućnost emitovanja velikog broja TV programa. Digitalni sistem emitovanja je doživeo izmjene pa se sa DVB-S standarda polako prelazi na napredniji DVB-S2 standard.

Povećanjem propusne moći transpondera stvorena je mogućnost za emitovanje televizije visoke rezolucije (HDTV), pa je primetan porast broja kanala koji emituju u ovom standardu. U poslednje vrijeme vrše se i testovi emitovanja ultra visoke definicije (UHD).

Televizija putem interneta (Internet Protokol Televizija – IPTV) je digitalna televizija koja se emituje preko širokopojasne Internet infrastrukture. Za prijem se koriste prijemnici (STB-ovi), računari, medija plejeri, tableti, mobilni telefoni i ostali uređaji koji imaju internet konekciju i mogućnost prikaza sadržaja. Programi se emituju u standardnoj i visokoj rezoluciji. Dostupni su i različiti servisi poput videa na zahtev (Video On Demand – VOD), odloženog gledanja sadržaja, gledanja posebnih sadržaja uz dodatno plaćanje (Pay Per View – PPV) i slično.

Digitalna TV za hotele

Uvođenjem digitalnog emitovanja zemaljskog signala stvorila se i mogućnost lakše digitalizacije hotelskih TV mreža. Analogni prenos signala je sklon smetnjama, posebno na dužim trasama kablova, zauzima veće frekventno područje (jedan program jedan kanal) i nema mogućnost distribucije HD programa. Digitalni prenos signala je u prednosti zbog mogućnosti uvođenja većeg broja programa u ponudu hotela u visokom kvalitetu. Slika na svim TV uređajima je ujednačenog kvaliteta. Za prijem ovog signala potreban je TV sa DVB-C/C2 ili DVB-T2…